Regulamin

 1. Prawa i obowiązki użytkowników ogólnopolskiej Wyszukiwarki Ślubnej FirmyWeselne.pl, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Wyszukiwarki Ślubnej, są regulowane postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Użytkownik wraz z chwilą Rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią, akceptacji i przestrzegania wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu – jest to warunek konieczny do korzystania z zasobów ogólnopolskiej Wyszukiwarki Ślubnej FirmyWeselne.pl.
 2. Właścicielem i administratorem Wyszukiwarki Ślubnej FirmyWeselne.pl, oraz wszelkich praw autorskich jest firma PRO-ART M.K.S. Klekowscy s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9/100B.
 3. Korzystanie z Wyszukiwarki Ślubnej przez Użytkowników jest bezpłatne do odwołania, z wyłączeniem Usług, które są płatne od razu za zgodą Użytkownika oraz wyszczególnionych w kolejnych punktach, jako płatne czy nowych Usług oraz funkcjonalności, które oferowane zostaną w przyszłości.
 4. Wyszukiwarka Ślubna może mieć charakter komercyjny, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne.
 5. Użytkownikiem Wyszukiwarki Ślubnej może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej posiada dostęp do Usług Wyszukiwarki Ślubnej, w dalszej części regulaminu nazywany Użytkownikiem.
 6. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług w pełnym zakresie jest akceptacja przez Użytkownika treści Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, w zakładce „Rejestracja”.
 7. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. uiści opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, o ile opłata taka jest przewidziana,
  3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną,
  4. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe tzw. komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach, przerwach technicznych w działaniu strony FirmyWeselne.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach i usługach,
  6. wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych,
  7. zapoznał się i w pełni zaakceptował „Politykę prywatności” oraz zobowiązuje się ją przestrzegać,
  8. ma świadomość, że Usługodawca gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje podane informacje na użytek własny i do celów statystycznych oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r.),
  9. w uzasadnionych przypadkach, do prezentacji danych w środkach masowego przekazu, w szczególności sieci Internet, radiu, telewizji, prasie, sieciach telefonicznych stacjonarnych i komórkowych,
  10. przechowuje dane do wglądu i modyfikacji przez Użytkownika,
  11. dane mogą być udostępnione także organom władzy publicznej, upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie, bądź zablokowanie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 10. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Wyszukiwarki Ślubnej przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych rejestracyjnych firmy stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego dane rejestracyjne firmy.
 11. W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Użytkownika w formularzu Rejestracyjnym i/lub Wizytówce Firmy, Administrator może wezwać Użytkownika do usunięcia nieprawdziwych danych lub zablokować wyżej wymieniony wpisy firmy na czas nieokreślony.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnej ingerencji w Wizytówkę firmy, jeśli zachodzi podejrzenie naruszenia niniejszego Regulaminu, oraz obowiązującego prawa czy norm obyczajowych lub moralnych. W wyżej wymienionych przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówek firm.
 13. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Wyszukiwarki Ślubnej FirmyWeselne.pl wynikające z przyczyn niezależnych, a w szczególności: awarii sprzętu, inną awarią techniczną oraz niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 15. Publikowane na stronach Wyszukiwarki Ślubnej informacje o charakterze reklamowym lub promocyjnym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 16. Informacje zawarte w Wyszukiwarka Ślubnej nie mają charakteru porady np. porady prawnej, podatkowej, finansowej, medycznej lub jakiejkolwiek innej. Nie udzielamy żadnych gwarancji użyteczności jakichkolwiek informacji do określonego celu.
 17. Wyszukiwarka Ślubna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym bez ograniczeń, szkody polegające na utracie przyszłych dochodów, utracie lub niemożliwości korzystania z informacji.
 18. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Użytkowników.
 19. Płatne jest korzystanie ze specjalnych Usług, których aktywacja następuje dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty (w tzw. systemie przedpłaty).
 20. Płatne jest również korzystanie z reklam SKLEPU PREMIUM. Wszelkie szczegóły można uzyskać kontaktując się za pośrednictwem adresu: marketing@firmyweselne.pl.
 21. Realizacja płatnej Usługi możliwa jest jedynie po:
  1. Złożeniu zamówienia
  2. Akceptacji warunków/regulaminu pojedynczej usługi
  3. uiszczeniu stosownej zapłaty, z góry w wysokości poszczególnych opłat.
 22. Spełnienie postanowień punktu 21 jest równoznaczne z zawarciem Umowy wiążącej.
 23. Płatność jest uważana za ważną, gdy:
  1. wpływ środków na konto Usługodawcy nastąpi w oznaczonym terminie – tj. przed upływem okresu płatności (data widniejąca na zamówieniu lub Fakturze),
  2. kwota będzie zgodna z dokumentem zamówienia lub Faktury.
 24. Warunki publikacji reklamy:
  1. reklama jest publikowana po zawarciu Umowy wiążącej oraz po spełnieniu postanowień punktu 23,
  2. o terminach emisji reklam Użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mail.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia strony FirmyWeselne.pl.
 26. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie umieszczenia na stronie FirmyWeselne.pl zmienionego Regulaminu.
 27. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, zamieszczając odpowiednią informację na stronach Wyszukiwarki Ślubnej lub wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji konta Użytkownika.
 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 29. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

cien cien cien
cien cien